International Relations Office

Zasady przyjęcia na studia

Uwaga! Uniwersytet Łódzki jest w procesie aktualizowania zasad przyjęcia na studia; ma to związek ze zmianami w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, które weszły w życie w Polsce 1.10.2018. Z tego względu poniższe wymagania na rekrutację 2019/2020 mogą się nieznacznie zmienić – finalne zasady zostaną opublikowane wkrótce, prosimy sprawdzać tę stronę.

Istnieją trzy możliwe ścieżki studiowania na Uniwersytecie Łódzkim:

I. Bez ponoszenia opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim (dawniej na zasadach obowiązujących obywateli polskich) mogą podejmować i odbywać studia:
– posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
– posiadacze zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– posiadacze statusu uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl, www.certyfikatpolski.uni.lodz.pl);
– obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
– osoby będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminarz rekrutacji:

 1. Studia stacjonarne – jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia
 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 8 maja do 8 lipca 2019;
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 16 lipca 2019;
 • Składanie dokumentów – od 17 lipca do 20 lipca 2019, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 23 lipca 2019 – decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2019);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 26 lipca 2019.

      2. Studia stacjonarne – drugiego stopnia

 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 8 maja do 15 lipca 2019;
 • Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna – 19 lipca 2019;
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 24 lipca 2019;
 • Składanie dokumentów – od 25 lipca do 29 lipca 2019, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 1 sierpnia 2019 – decyduje data stempla pocztowego – 29.07.2019);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 2 sierpnia 2019

Serwis rekrutacyjny –> IRK (rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy)

 

Należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1. Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

 1. świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;
 2. tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;
 3. paszport  (lub dowód osobisty w przypadku obywateli UE);
 4. dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);
 5. certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Dziekan wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny wystawione przez Dziekana wpisywane są do IRK przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

 1. podanie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,
 2. oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*,
 3. zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).
 4. formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,
 5. kopię strony paszportu ze zdjęciem,
 6. 1 zdjęcie (w przypadku studiów na Wydziale Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim),
 7. kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)
 8. ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,
 9. zaświadczenie lekarskie (osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),
 10. ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),
 11. oświadczenie (Załącznik 1)

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin. Uznanie musi to nastąpić maksymalnie do końca pierwszego semestru studiów.

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).
Załącznik 1 – wzór oświadczenia

II. Decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów:

Programy stypendialne NAWA:

 • Program stypendialny dla Polonii,
 • Program stypendialny im. Stefana Banacha,
 • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę NAWA www.nawa.gov.pl

Oryginalne dokumenty muszą być doręczone najpóźniej do 30 września 2019 r.

Etap I

Kandydat przesyła w formie zeskanowanej lub składa osobiście  dokumenty w BWZ.  Od kandydatów wymagane jest:

 • podanie.
 • świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;
 • tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;
 • paszport  (lub dowód osobisty w przypadku obywateli UE);
 • certyfikat znajomości języka polskiego.

Etap II

Jeśli Dziekan zadecyduje o wstępnym przyjęciu kandydata, następujące dokumenty muszą być dostarczone do BWZ:

– podanie,
– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),
– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,
– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,
– kopię strony paszportu ze zdjęciem,
– 2 fotografie,
– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,
– decyzja dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium,
– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor. Następnie dokumenty przekazywane są do Dziekanatu Wydziału, na który kandydat aplikuje.

III. Decyzji administracyjnej Rektora

Studia na zasadach odpłatności.

Kandydat podlega rejestracji elektronicznej w ADMISSION IRK (www.admission.uni.lodz.pl).

Rekrutacja rozpoczyna się 7 maja 2019 roku.

Oryginalne dokumenty muszą być doręczone najpóźniej do 30 września 2019 r.

Etap I

Kandydat wgrywa skany dokumentów do systemu rekrutacyjnego. Należy zeskanować oryginał lub kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata z ocenami przetłumaczonymi na język polski oraz czytelnie wypełnione podanie z danymi osobowymi i informacją, jaki kierunek wybiera. Dodatkowo należy zeskanować certyfikat znajomości języka polskiego i paszport (strona ze zdjęciem).

Etap II

Jeśli Dziekan zadecyduje o wstępnym przyjęciu kandydata, następujące dokumenty muszą być dostarczone do BWZ:

– podanie – w formacie PDF,
– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),
– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,
– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,
– opłatę administracyjną 120 EUR,
– kopię strony paszportu ze zdjęciem,
– 2 fotografie,
– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,
– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),
– dowód wpłaty za rok studiów (2000 – 3000 EUR),

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann