International Relations Office

Zasady przyjęcia na studia

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 24 maja 2021.

Istnieją trzy możliwe ścieżki studiowania na Uniwersytecie Łódzkim:

I. Bez ponoszenia opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim (dawniej na zasadach obowiązujących obywateli polskich) mogą podejmować i odbywać studia:
– posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
– posiadacze zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– posiadacze statusu uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl, www.certyfikatpolski.uni.lodz.pl);
– obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
– osoby będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminarz rekrutacji**:

 1. Studia stacjonarne – jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia
 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 24.05.2021 do 8.07.2021 (godz. 12:00);
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 12.07.2021;
 • Składanie dokumentów – 16, 19 i 20 lipca, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 23.07.2021 (z datą stempla pocztowego 20.07.2021);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 29.07.2021.

      2. Studia stacjonarne – drugiego stopnia

 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 24.05. 2021 do 12.07.2021 (godz. 12:00);
 • Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna –  16 i 19 lipca 2021;
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 21.07.2021;
 • Składanie dokumentów – od 22 do 26 lipca 2021, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 29 lipca 2021 – decyduje data stempla pocztowego – 26 lipca 2021);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 2 sierpnia 2021.

**Ze względu na sytuację epidemiologiczną, terminy rekrutacji mogą ulec przedłużeniu. Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronach www.iso.uni.lodz.pl oraz www.admission.uni.lodz.pl

Serwis rekrutacyjny –> IRK (rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy)

 

Należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1. Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

 1. świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;
 2. tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;
 3. dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);
 4. certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Wydział, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny są przeliczane na punkty i wpisywane są do IRK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze. Również na zagranicznym świadectwie maturalnym muszą znajdować się przedmioty wymagane w kategoriach 1 i 2 dla danego kierunku.

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć dokumenty wymienione poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

 1. 1.    ankietę osobową ze zdjęciem wygenerowaną i wydrukowaną z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk ankiety osobowej) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,
 2. oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*, wraz z ocenami, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).
 4. formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2,
 5. paszport – do wglądu,
 6. kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)
 7. ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP – do wglądu,
 8. ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) – do wglądu,
 9. oświadczenie (Załącznik 1),
 10. Jeżeli jesteś stypendystą programu dla Polonii im. W. Andersa – odpowiednią decyzję dyrektora NAWA.

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

Załącznik 1 – wzór oświadczenia

II. Decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów:

Programy stypendialne NAWA:

 • Program stypendialny dla Polonii,
 • Program stypendialny im. Stefana Banacha,
 • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę NAWA www.nawa.gov.pl

Etap I

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ramach Programu stypendialnego dla Polonii muszą zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.uni.lodz.pl i złożyć dokumenty zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ramach Programu stypendialnego Banacha, Łukasiewicza oraz bez ponoszenia opłat za studia rejestrują się w systemie www.admission.uni.lodz.pl.

Etap II

Dokumenty jakie należy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą są następujące:

– ankieta osobowa ze zdjęciem,
– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w Ambasadzie Polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),
– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,
– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2,
– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,
– decyzja dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium,
– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor. Następnie dokumenty przekazywane są do Dziekanatu Wydziału, na który kandydat aplikuje.

III. Decyzji administracyjnej Rektora

Studia na zasadach odpłatności.

Kandydat podlega rejestracji elektronicznej w ADMISSION IRK www.admission.uni.lodz.pl

Rekrutacja rozpoczyna się 24 maja 2021 roku**

**Ze względu na sytuację epidemiologiczną, terminy rekrutacji mogą ulec przedłużeniu.

Oryginalne dokumenty muszą być doręczone najpóźniej do 30 września 2021 r.

Etap I

Kandydat wgrywa skany dokumentów do systemu rekrutacyjnego. Należy zeskanować oryginał lub kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata z ocenami przetłumaczonymi na język polski oraz ankietę osobową z danymi osobowymi i informacją, jaki kierunek wybiera. Dodatkowo należy zeskanować certyfikat znajomości języka polskiego.

Etap II

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, następujące dokumenty muszą być dostarczone do BWZ:

– Ankieta osobowa ze zdjęciem,
– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w Ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),
– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,
– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2,
– opłatę administracyjną 20 EUR za każdy kierunek studiów,
– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,
– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),
– dowód wpłaty za studia (2000 – 3000 EUR+100 EUR),

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann