International Relations Office

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymienione poniżej są wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wszystkich kandydatów z zagranicy.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają do Biura Współpracy z Zagranicą w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

a) wypełniona ankieta osobowa ze zdjęciem – (wygenerowana i wydrukowana z systemu rekrutacyjnego).

b) w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – polskiego świadectwa dojrzałości albo zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa (lub innego dokumentu) ukończenia szkoły średniej za granicą, które uznane jest na mocy przepisów o nostryfikacji za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości. Jeśli wymagany jest proces uznania świadectwa w Kuratorium Oświaty, musi on być zakończony do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku potrzeby uznania, kandydat zobowiązany jest do posiadania dokumentu, na którym będzie jasno określone, że składane świadectwo upoważnia go do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym zostało wydane.

c) w przypadku studiów II stopnia – polskiego dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu (lub innego dokumentu) ukończenia studiów I stopnia na uczelni zagranicznej, który uznany jest na mocy przepisów o nostryfikacji za równoważny polskiemu dyplomowi. Jeśli wymagany jest proces nostryfikacji na wydziale pokrewnym tematyce dyplomu, powinien być on zakończony do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku potrzeby nostryfikacji, kandydat zobowiązany jest do posiadania dokumentu, na którym będzie jasno określone, że składany dyplom upoważnia go do podjęcia studiów na I stopniu w kraju, w którym został wydany;

* Oba dokumenty, świadectwo i dyplom licencjata muszą uprawniać kandydata do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię wyższą każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dany dokument. Na podstawie umów o uznawalności wykształcenia, w przypadku niektórych krajów zaświadczenie nie jest wymagane (kraje UE, EOG, OECD, Ukraina, Białoruś, Chiny).

d) list motywacyjny

Napisanie przekonującego i dobrze skonstruowanego list motywacyjnego to niezbędny element aplikacji na studia w Uniwersytecie Łódzkim.

List motywacyjny powinien:

 • wyrażać twoje oczekiwania wobec studiów;
 • dostarczać informacji na temat twoich zainteresowań, doświadczeń i planów na przyszłość;
 • argumentować dlaczego wybrałeś właśnie ten kierunek studiów.

Szczególnie rekomendujemy zawarcie w liście motywacyjnym następujących informacji:

 • szczegółów na temat wcześniejszej edukacji oraz innych dodatkowych kwalifikacji kandydata;
 • informacji na temat znajomości języków obcych oraz innych kompetencji;
 • krótkiej historii zatrudnienia;
 • dodatkowych informacji związanych z doświadczeniem kandydata;
 • imienia i nazwiska przynajmniej jednego referenta

e) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2:

 •  certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 •  zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 • innego zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podejmowanie i odbywanie studiów.
  W przypadku ukończenia szkoły ponadpodstawowej/studiów w języku polskim, dodatkowe potwierdzenie w postaci certyfikatu nie jest wymagane.

f) zaświadczenie lekarskie (tylko osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski);

g) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP;

h) dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP w postaci aktualnej wizy lub Karty Pobytu natychmiast po uzyskaniu jednego z w/w dokumentów;

i) oświadczenie (prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, którą można pobrać: oświadczenie);

j) jeżeli studia są odpłatne – potwierdzenie opłaty za studia oraz opłaty administracyjnej.

UWAGA: Świadectwo ukończenia szkoły średniej/ dyplom oraz dokument poświadczający uprawnienie do podjęcia studiów muszą być przetłumaczone na język polski u przysięgłego tłumacza po przyjeździe do Polski.

Studenci, którzy chcą zamieszkać w akademiku proszeni są o wypełnienie  WNIOSKU i załączenie go w aplikacji na studia na stronie www.admission.uni.lodz.pl.

Dołącz do nas na Facebook’u: https://www.facebook.com/polishuniversity
Dołącz do nas vKontakte: https://vk.com/uni_of_lodz
Aplikacja mobilna SmartUni – www.smart.uni.lodz.pl

i. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

ii. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

iii. w przypadku braku dokumentów wymienionych w punktach i)  i  ii), kandydat zobowiązany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej na wskazanym Wydziale, sprawdzającej przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann