International Relations Office

Wymagane dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają do Biura Współpracy z Zagranicą w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

a) wypełniony formularza osobowy – (kandydaci rejestrujący się w systemie IRK zobowiązani są dostarczyć formularz wydrukowany z systemu rekrutacyjnego), pozostaliPODANIE.

b) w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – polskiego świadectwa dojrzałości albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa (lub innego dokumentu) ukończenia szkoły średniej za granicą, które uznane jest na mocy przepisów o nostryfikacji za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości. Jeśli wymagany jest proces nostryfikacji w Kuratorium Oświaty, powinien on być zakończony do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku potrzeby nostryfikacji, kandydat zobowiązany jest do posiadania dokumentu, na którym będzie jasno określone, że składane świadectwo upoważnia go do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym zostało wydane.

c) w przypadku studiów II stopnia – polskiego dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu (lub innego dokumentu) ukończenia studiów I stopnia na uczelni zagranicznej, który uznany jest na mocy przepisów o nostryfikacji za równoważny polskiemu dyplomowi. Jeśli wymagany jest proces nostryfikacji na wydziale pokrewnym tematyce dyplomu, powinien być on zakończony do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku potrzeby nostryfikacji, kandydat zobowiązany jest do posiadania dokumentu, na którym będzie jasno określone, że składany dyplom upoważnia go do podjęcia studiów na I stopniu w kraju, w którym został wydany;

* Oba dokumenty, świadectwo i dyplom licencjata muszą uprawniać kandydata do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię wyższą każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dany dokument.

d) list motywacyjny

Napisanie przekonującego i dobrze skonstruowanego list motywacyjnego to niezbędny element aplikacji na kierunki studiów oferowanych przez Uniwersytet Łódzki.

List motywacyjny powinien:

  • Wyrażać twoje oczekiwania wobec studiów
  • Dostarczać informacji na temat twoich zainteresowań, doświadczeń i planów na przyszłość
  • Argumentować dlaczego wybrałeś właśnie ten kierunek studiów

Szczególnie rekomendujemy zawarcie w liście motywacyjnym następujących informacji:

  • Szczegółów na temat wcześniejszej edukacji oraz innych dodatkowych kwalifikacji kandydata
  • Informacji na temat znajomości języków obcych oraz innych kompetencji
  • Krótkiej historii zatrudnienia
  • Dodatkowych informacji związane z doświadczeniem kandydata
  • Imię i nazwisko przynajmniej jednego referenta

Zalecamy zawarcie wszystkich powyższych punktów przy pisaniu listu motywacyjnego do Uniwersytetu Łódzkiego.

e) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

i. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

ii. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

iii. w przypadku braku dokumentów wymienionych w punktach i)  i  ii), kandydat zobowiązany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej na wskazanym Wydziale, sprawdzającej przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego.

f) kopia paszportu (strony ze zdjęciem);

g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia;

h) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP;

i) 2 zdjęcia;

j) dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP w postaci aktualnej wizy lub Karty Pobytu natychmiast po uzyskaniu jednego z w/w dokumentów;

k) oświadczenie (prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, którą można pobrać oświadczenie);

l) jeżeli studia są odpłatne – potwierdzenie opłaty za studia oraz 120 EUR opłaty administracyjnej.

UWAGA: Świadectwo ukończenia szkoły średniej/ dyplom oraz dokument, że uprawniają one do podjęcia studiów, transkrypt ocen będą musiały być przetłumaczone na język polski u przysięgłego tłumacza po przyjeździe do Polski.

Studenci, którzy chcą zamieszkać w akademiku proszeni są by wypełnić WNIOSEK i załączyć w aplikacji na studia na stronie www.admission.uni.lodz.pl.

Dołącz do nas na Facebook’u: https://www.facebook.com/polishuniversity
Dołącz do nas vKontakte: https://vk.com/uni_of_lodz
Aplikacja mobilna SmartUni – www.smart.uni.lodz.pl

i. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

ii. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

iii. w przypadku braku dokumentów wymienionych w punktach i)  i  ii), kandydat zobowiązany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej na wskazanym Wydziale, sprawdzającej przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann