International Relations Office

Obywatele UE

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych w języku polskim) mogą podejmować studia:

1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu)

2. Posiadacze Karty Polaka

3. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP

4. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej  na terytorium RP

5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudneini w Polsce, a także członkowei ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium RP

6. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

7. Cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia  13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach – Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573

8. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP

9. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

Serwis rekrutacyjny –> IRK

R e k r u t a c j a

Etap I

Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK), imię i nazwisko należy wpisywać zgodnie z danymi, jakie widnieją w dowodzie/paszporcie, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 PLN za każdy wybrany kierunek. Jeśli kandydat posiada maturę zagraniczną, po zarejestrowaniu się przynosi lub przesyła mailem kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata (wcześniej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego), dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, kopię paszportu (strona ze zdjęciem) do Biura Współpracy z Zagranicą (admission@uni.lodz.pl, ul. Uniwersytecka 3, pokój 1). (Uwaga: niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze).

Dziekan Wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego uzyskanego w kraju pochodzenia kandydata. Oceny wystawione przez Dziekana po zaakceptowaniu przez Rektora UŁ wstawiane są do IRK przez informatyka UŁ.

Etap II

Jeśli kandydat przejdzie rekrutację internetową, czyli zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek, rozpoczyna się II Etap, w którym powinien jak najszybciej dostarczyć (termin podany w procedurze rekrutacyjnej) do Biura Współpracy z Zagranicą następujące oryginały dokumentów:

– podanie oraz oświadczenie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań),

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– dowód wpłaty – 60 PLN za każdy kierunek,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

– podanie o przyznanie miejsca w akademiku (w razie potrzeby)

* uznanie zagranicznego świadectwa (w Kuratorium Oświaty) musi nastąpić w trakcie pierwszego semestru studiów.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann