International Relations Office

Nostryfikacja/Uznanie wykształcenia

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

  • w przypadku nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych – wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium Oświaty w Łodzi
ul. Kościuszki 120A, pok. 8
tel: 042 637 70 55

  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych – rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora danej dziedziny nauki lub sztuki, odpowiadającej kierunkowi studiów ukończonych za granicą.
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych – rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego dziedziny nauki lub sztuki, odpowiadającej kierunkowi studiów ukończonych za granicą.

Wymagane dokumenty przez Kuratorium w przypadku nostryfikacji świadectw:

1. Zalegalizowany oryginał (duplikat) świadectwa zagranicznego (dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły za granicą)

Uwaga: Oryginał lub duplikat świadectwa zagranicznego powinien być zalegalizowany przez:

– konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

W przypadku świadectw wydanych przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) zamiast legalizacji należy dołączyć Apostille wydaną przez właściwy organ państwa, z którego świadectwo pochodzi. Apostille może być również umieszczona na świadectwie.

Państwa konwencji

2. Zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na ‘świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo).

w przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości

Uwaga: Zaświadczenie może być wydane przez:

– władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo,

– akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo

– konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

3. Dokumentację przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierającą:
– wykaz ocen z egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczneia dange etapu kształcenia,
– wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych oraz oceny,
– informację o realizowanym programie kształcenia (treści kształcenia, planowany czas nauki, skala ocen).

4. Tłumaczenia na język polski świadectwa (dyplomu) i innych wyżej wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Uwaga: Tłumaczenia dokonuje się z oryginału dokumentu
http://tlumacze.ms.gov.pl – baza tłumaczy przysięgłych

5. Paszport

Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub – w przypadku ich braku – na podstawie przepisów o nostryfikacji.

 

Dodatkowe informacje i Akty prawne znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann