International Relations Office

Studiuj po polsku

Zniżka w opłatach za studia

Miło nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o przyznaniu 50% zniżki w opłacie za studia dla obywateli krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan, którzy podejmą studia w roku akademickim 2018/2019. W tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim nie  ma możliwości aplikowania o inne stypendia lub pomoc finansową.

Jeżeli planujesz studia po polsku na Uniwersytecie Łódzkim, sprawdź oferowane kierunki studiów.

Istnieją dwie możliwe ścieżki studiowania na Uniwersytecie Łódzkim:

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych w języku polskim) mogą podejmować i odbywać studia:
– posiadacze ważnej Karty Polaka;
– posiadacze zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karta stałego pobytu);
– posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;
– korzystający z ochrony czasowej  na terytorium Polski;
– pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA, a także członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
– posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (wcześniej: art. 53 ust 1 pkt 7,13 i 14) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.);
– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski.

II. Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3. Decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra;
4. Decyzji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego jako:
– stypendyści strony polskiej;
– na zasadach odpłatności;
– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
– stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann