International Relations Office

Studiuj po polsku

Biuro Współpracy z Zagranicą pracuje w trybie pracy zdalnej. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami drogą e-mailową lub telefoniczną. Sprawy wymagające osobistej wizyty w biurze (czyli takie, których nie da się rozwiązać emailowo lub telefonicznie) prosimy zgłaszać telefoniczne lub e-mailowo, spotkanie będzie możliwe po wcześniejszym zaplanowaniu wizyty oraz po umówieniu się na konkretny termin.

Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego dostępne są na stronie: https://covid19.uni.lodz.pl/

Z poważaniem
Zespół Biura Współpracy Z Zagranicą


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Z BIAŁORUSI:

  1. Kandydaci z deklarowanym polskim pochodzeniem bez Karty Polaka, którzy jednak z powodu ograniczeń konsularnych nie mogą ubiegać się o wydanie Karty Polaka, mogą złożyć podanie do Pana Rektora o zwolnienie z opłat za studia. Aby zapisać się na studia należy zarejestrować się w systemie na studia płatne na stroniewww.admission.uni.lodz.pl. Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu złożyć podanie do Rektora UŁ o zwolnienie z opłat na pierwszym roku na podstawie polskiego pochodzenia. W trakcie pierwszego roku należy ubiegać się o Kartę Polaka w Polsce (w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku) lub zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, a jeśli to się nie uda można ponownie założyć wniosek z prośbą o zniżkę lub zwolnienie z opłat za studia.
  2. Kandydaci, posiadającystypendium im. Kalinowskiego, mogą ubiegać się o przyjęcie w ramach puli bezpłatnych miejsc. Każdorazowo w takim przypadku należy uzyskać zakwalifikowanie na studia w UŁ. Dodatkowym krokiem jest przyznanie bezpłatnego miejsca przez Biuro Programu w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, które zarządza Programem.
  3. Pozostali kandydacimogą aplikować na studia płatne. Uniwersytet Łódzki proponuje zniżkę w opłatach za studia w wysokości 50%. O zniżkę nie trzeba się dodatkowo ubiegać, będzie ona przyznana automatycznie.

Zniżka w opłatach za studia


Miło nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o przyznaniu 50% zniżki w opłacie za studia dla obywateli krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan, którzy podejmą studia w roku 2021. Zniżka dotyczy całego programu studiów. Prosimy o sprawdzanie informacji na tej stronie.

Jeżeli planujesz studia w języku polskim na Uniwersytecie Łódzkim, sprawdź oferowane kierunki studiów.

Istnieją trzy możliwe ścieżki studiowania na Uniwersytecie Łódzkim:

I. Bez ponoszenia opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim (dawniej na zasadach obowiązujących obywateli polskich) mogą podejmować i odbywać studia:
– posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
– posiadacze zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– posiadacze statusu uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
– obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
– osoby będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów:

Programy stypendialne NAWA:

  • Program stypendialny dla Polonii,
  • Program stypendialny im. Stefana Banacha,
  • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę NAWA www.nawa.gov.pl

III. Decyzji administracyjnej Rektora

Studia na zasadach odpłatności.

 

UŁ prezentacja studenci 1 roku 2021-22


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann