International Relations Office

Zasady przyjęcia na studia

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych w języku polskim) mogą podejmować studia:

1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu);

2. Posiadacze Karty Polaka;

3. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;

4. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej  na terytorium Polsce;

5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski;

6. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (wcześniej: art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650);

7. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

8. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

9. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Serwis rekrutacyjny –> IRK

3 sposoby rekrutowania się na studia w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim:

KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW PODLEGAJĄ REKRUTACJI NA ZASADACH DOTYCZĄCYCH OBYWATELI POLSKICH, CZYLI:

Etap I

Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK), imię i nazwisko należy wpisywać zgodnie z danymi, jakie widnieją w paszporcie, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 PLN za każdy wybrany kierunek. Jeśli kandydat posiada maturę zagraniczną, po zarejestrowaniu się przynosi lub przesyła mailem kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata (wcześniej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego), dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, kopię paszportu (strona ze zdjęciem) do Biura Współpracy z Zagranicą (admission@uni.lodz.pl, ul. Uniwersytecka 3, pokój 1). (Uwaga: niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze).

Dziekan Wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego uzyskanego w kraju pochodzenia kandydata. Oceny wystawione przez Dziekana po zaakceptowaniu przez Rektora UŁ wstawiane są do IRK przez informatyka UŁ.

Etap II

Jeśli kandydat przejdzie rekrutację internetową, czyli zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek, rozpoczyna się II Etap, w którym powinien jak najszybciej dostarczyć (termin podany w procedurze rekrutacyjnej) do Biura Współpracy z Zagranicą następujące oryginały dokumentów:

– podanie oraz oświadczenie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań),

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– dowód wpłaty – 60 PLN za każdy kierunek,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– list motywacyjny,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

– podanie o przyznanie miejsca w akademiku (w razie potrzeby)

* uznanie zagranicznego świadectwa (w Kuratorium Oświaty) musi nastąpić w trakcie pierwszego semestru studiów.

KANDYDACI NIESPEŁNIAJĄCY ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW PODLEGAJĄ REKRUTACJI NA ZASADACH INNYCH NIŻ DOTYCZĄCE OBYWATELI POLSKICH, CZYLI NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI:

Kandydat podlega rejestracji elektronicznej w ADMISSION IRK (www.admission.uni.lodz.pl). Dokumenty muszą być doręczone najpóźniej do 28 września 2018 r.

Etap I

Kandydat wgrywa skany dokumentów do systemu rekrutacyjnego. Należy zeskanować oryginał lub kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata z ocenami przetłumaczonymi na język polski oraz czytelnie wypełnione podanie Załącznik 3 z danymi osobowymi i informacją, jaki kierunek wybiera. Dodatkowo należy zeskanować certyfikat znajomości języka polskiego i paszport (strona ze zdjęciem).

Etap II

Jeśli Dziekan zadecyduje o wstępnym przyjęciu kandydata, następujące dokumenty muszą być dostarczone do BWZ:

– podanie Załącznik 3 – w formacie PDF dostępne na stronie i przez e-mail,

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– opłatę administracyjną 120 EUR,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

– dowód wpłaty za rok studiów (2000 – 3000 EUR) – osoba posiadająca udokumentowane polskie pochodzenie wnosi opłaty obniżone o 50%,

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)

KANDYDACI SKIEROWANI NA STUDIA PRZEZ BUWiWM, MINISTERSTWO  NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

Kandydaci na studia kierowani przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców nie podlegają pełnej rejestracji elektronicznej w IRK. Kandydaci zobowiązani są wypełnić formularz osobowy (PODANIE) oraz  dostarczyć dokumenty wraz ze skierowaniem na studia do BWZ najpóźniej do 28 września 2018 r.

Dokumenty powinny zawierać:

– podanie Załącznik 3 – w formacie PDF dostępne na stronie BWZ i przez e-mail,

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor. Następnie dokumenty przekazywane są do Dziekanatu Wydziału, na który kandydat aplikuje.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann