International Relations Office

Zasady przyjęcia na studia

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych w języku polskim) mogą podejmować studia:

1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu);

2. Posiadacze Karty Polaka;

3. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;

4. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej  na terytorium Polsce;

5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski;

6. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (wcześniej: art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650);

7. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

8. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

9. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Serwis rekrutacyjny –> IRK (rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy)

 

3 sposoby rekrutowania się na studia w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim:

KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW PODLEGAJĄ REKRUTACJI NA ZASADACH DOTYCZĄCYCH OBYWATELI POLSKICH:

Należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 70 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1. Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

 1. świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;
 2. tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;
 3. paszport  (lub dowód osobisty w przypadku obywateli UE);
 4. dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);
 5. certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Dziekan wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny wystawione przez Dziekana po zaakceptowaniu przez Rektora UŁ wpisywane są do IRK przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

 1. podanie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,
 2. oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*,
 3. zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).
 4. formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,
 5. kopię strony paszportu ze zdjęciem,
 6. 1 zdjęcie (w przypadku studiów na Wydziale Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim),
 7. kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)
 8. ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia Załącznik 1(osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),
 10. ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),
 11. oświadczenie (Załącznik 2)

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin). Uznanie musi to nastąpić maksymalnie do końca pierwszego semestru studiów.

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

Załączniki:
Załącznik 1 – wzór zaświadczenia lekarskiego
Załącznik 2 – wzór oświadczenia

 

KANDYDACI NIESPEŁNIAJĄCY ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW PODLEGAJĄ REKRUTACJI NA ZASADACH INNYCH NIŻ DOTYCZĄCE OBYWATELI POLSKICH, CZYLI NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI:

Kandydat podlega rejestracji elektronicznej w ADMISSION IRK (www.admission.uni.lodz.pl). Dokumenty muszą być doręczone najpóźniej do 28 września 2018 r.

Etap I

Kandydat wgrywa skany dokumentów do systemu rekrutacyjnego. Należy zeskanować oryginał lub kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata z ocenami przetłumaczonymi na język polski oraz czytelnie wypełnione podanie Załącznik 3 z danymi osobowymi i informacją, jaki kierunek wybiera. Dodatkowo należy zeskanować certyfikat znajomości języka polskiego i paszport (strona ze zdjęciem).

Etap II

Jeśli Dziekan zadecyduje o wstępnym przyjęciu kandydata, następujące dokumenty muszą być dostarczone do BWZ:

– podanie Załącznik 3 – w formacie PDF dostępne na stronie i przez e-mail,

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– opłatę administracyjną 120 EUR,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

– dowód wpłaty za rok studiów (2000 – 3000 EUR) – osoba posiadająca udokumentowane polskie pochodzenie wnosi opłaty obniżone o 50%,

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)

 

KANDYDACI SKIEROWANI NA STUDIA PRZEZ NAWA, MNiSW, STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

Kandydaci na studia kierowani przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców nie podlegają pełnej rejestracji elektronicznej w IRK. Kandydaci zobowiązani są wypełnić formularz osobowy (PODANIE) oraz  dostarczyć dokumenty wraz ze skierowaniem na studia do BWZ najpóźniej do 28 września 2018 r.

Dokumenty powinny zawierać:

– podanie Załącznik 3 – w formacie PDF dostępne na stronie BWZ i przez e-mail,

– oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille (lub zalegalizowane w ambasadzie polskiej w kraju, w którym jego świadectwa były wydane),

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane, opatrzone Apostille lub legalizacją,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

* uznanie niepolskiego świadectwa (w Kuratorium Oświaty)

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor. Następnie dokumenty przekazywane są do Dziekanatu Wydziału, na który kandydat aplikuje.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann