International Relations Office

Stypendia

Uwaga! Uniwersytet Łódzki jest w procesie aktualizowania zasad przyjęcia na studia; ma to związek ze zmianami w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, które weszły w życie w Polsce 1.10.2018. Z tego względu poniższe wymagania na rekrutację 2019/2020 mogą się nieznacznie zmienić – finalne zasady zostaną opublikowane wkrótce, prosimy sprawdzać tę stronę.

Informacje na temat procedury przyjęcia na studia laureatów stypendium Rządu RP – są TUTAJ.

Wszystkie osoby, które rozpoczynają studia jako stypendyści proszone są o zgłoszenie się do BWZ w celu dopełnienia formalności rekrutacyjnych i kwestii związanych z wypłatą stypendium.

Informacja dla stypendystów RP o zasadach wypłacania stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

1. Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dla osób kształcących się w nadzorowanych uczelniach po zasięgnięciu opinii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów i szkoleń. Może być również przyznane na okres krótszy niż rok akademicki.

3. Stypendium przyznawane jest na jedną formę kształcenia i na jeden kierunek studiów. Podjęcie przez stypendystę jednocześnie innej formy kształcenia lub studiów równoległych na drugim kierunku następuje za zgodą i na warunkach określonych przez uczelnię.

4. Stypendium wypłacane jest w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające z toku studiów (w tym również obowiązkowe praktyki) nie dłużej jednak niż przez 10 m-cy w ciągu roku akademickiego.

5. Stypendium przyznane na określoną formę kształcenia wypłacane jest w kolejnych latach nauki cudzoziemcom, którzy:

– zaliczyli poprzedni rok studiów,

– posiadają wizę lub kartę pobytu uprawniającą do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony,

nie nabyli uprawnień do stypendium socjalnego przysługującego obywatelom polskim.

6. Stypendium nie jest wypłacane w okresach kiedy stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż miesiąc.

7. Stypendium może być cofnięte w przypadku gdy stypendysta:

a. podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,

b. powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok studiów,

c. został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.  Studenci stypendyści Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się raz w czasie trwania kształcenia o: zasiłek na zagospodarowanie na I roku studiów, zasiłek losowy oraz zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej i pracy doktorskiej.

9. Wszelkie zmiany kierunków studiów, uczelni lub poziomu kształcenia wymagają zgody przyznającego stypendium. Wnioski zainteresowanych przekazywane są do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za pośrednictwem uczelni, w której odbywają kształcenie wraz z jej opinią.

Program stypendialny im. Stefana Banacha

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictw wyższego (lista uczelni pod poniższym linkiem). Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie.
Oferta skierowana jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Nabór do programu stypendialnego im. S. Banacha (edycja 2018/2019)

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Nabór do programu stypendialnego im. I. Łukasiewicza (edycja 2018/2019)


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann