International Relations Office

Election to the Faculty Students’ Council

[wersja polska poniżej]

Dear students!

Studies at the University of Lodz is a time when – apart from gaining knowledge and best friends – you can actively participate in the life of your Faculty’s academic community. As students, you can not only participate in the lectures, but also decide about your nearest environment. We encourage you to take part in the election to the Faculty Students’ Council, both as voters and as candidates!

Below we present the most essential information about the election. Make sure to keep an eye on the announcements posted next to your Dean’s Office J Good luck!

 1. The election to the Faculty Students’ Council (Polish: Wydziałowa Rada Samorządu Studentów -WRSS) is held during the election year from 27th  May to 30th  June. Voting cannot take place on Sunday, either holidays or on the Rector’s day.
 2. The University Election Board of Students’ Council  (Polish: Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów – UKWSS) sets down the election dates for the particular Faculty, with reservation that on one day elections cannot take place on more than two Faculties.
 3. The University Election Board of Students’ Council  decides on the election dates based on the resolution adopted by a majority of votes in the presence of at least half of the Members.
  The election timetable is announced to all students in the form of an announcement displayed by the Dean’s Offices at all the Faculties at least 7 days before the date of the first ballot.
 4. Elections are conducted on a particular Faculty within one day from 12.00 to 18.00 o’clock.
 5. Active and passive electoral rights to vote for the Faculty Students’ Council have students of the particular Faculty with valid student ID and student status, excluding students suspended from passive or active electoral rights by the Disciplinary Commission of Peer Tribunal.
 6. Candidates for Faculty Students’ Council are nominated by students of a particular Faculty. Every student with a right to vote may nominate the unlimited number of candidates to the Faculty Students’ Council. Candidates to Faculty Students’ Council are nominated in writing to the Head or Member of The University Election Board of Students’ Council. Nominations are accepted during the on-call time in the Meeting Room of the University of Lodz Students’ Council ( Polish: Uczelniana Rada Samorządu Studentów – URSS) located in the UŁ cafeteria, not later than 96 hours prior to the ballot taking place on a given Faculty. The On-call time is set by the Head of  the University Election Board of Students’ Council.  Nomination requires  a written consent to stand as a candidate. The University Election Board of Students’ Council registers a candidate if all the conditions stipulated in the Regulation are fulfilled.
 7. Only students of a given Faculty are entitled to vote at the particular Faculty.

///

Drodzy studenci!

Okres studiów to czas, kiedy oprócz zdobywania wiedzy i nawiązywania przyjaźni, możecie aktywnie działać na rzecz społeczności akademickiej swojego Wydziału. Jako studenci możecie nie tylko uczestniczyć w zajęciach, ale również wpływać na to, jak funkcjonuje Wasze najbliższe otoczenie. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w wyborach do WRSS [Wydziałowa Rada Samorządu Studentów –WRSS], zarówno jako głosujący jak i kandydaci!

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące wyborów. Obserwujcie dokładnie informacje wywieszane przy Dziekanatach J Powodzenia!

 1. Wybory do WRSS [Wydziałowa Rada Samorządu Studentów –WRSS] przeprowadza się w roku wyborczym w terminie od 27 maja do 30 czerwca. Głosowanie nie może być przeprowadzane w, niedzielę i święta oraz w dniu rektorskim.
 2. UKWSS [Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów – UKWSS] przyjmuje terminy głosowania na poszczególnych wydziałach kierując się zasadą, iż jednego dnia wybory nie mogą odbywać się na więcej niż dwóch wydziałach.
 3. UKWSS decyzję o terminach wyborów podejmuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków. Terminarz wyborów podawany jest do wiadomości wszystkich studentów w formie obwieszczenia przy Dziekanatach wszystkich Wydziałów najpóźniej 7 dni przed datą pierwszego głosowania.
 4. Wybory przeprowadza się na danym Wydziale w ciągu jednego dnia w godzinach od 12.00 do 18.00.
 5. Czynne i bierne prawo wyborcze do WRSS posiadają studenci danego wydziału legitymujący się legitymacją studencką i posiadający status studenta UŁ, z wyłączeniem studentów ukaranych zawieszeniem w korzystaniu z biernego i czynnego prawa wyborczego przez Komisję Dyscyplinarną lub Sąd Koleżeński.
 6. Kandydatów na członków WRSS zgłaszają studenci Wydziału. Każdy student mający prawo wyborcze może zgłosić nieograniczoną liczbę kandydatów na członka WRSS. Kandydatów na członków WRSS zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego lub Członka UKWSS UŁ najpóźniej na 96 godzin przed rozpoczęciem głosowania na danym Wydziale, podczas dyżurów pełnionych w Sali posiedzeń URSS UŁ znajdującej się w budynku stołówki UŁ. Terminy dyżurów ustala Przewodniczący UKWSS UŁ. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. UKWSS UŁ rejestruje kandydata, jeżeli spełnione są wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
 7. Głosować może tylko student będący studentem danego Wydziału.

Regulamin samorządu studentów UŁ

Regulamin przeprowadzania wyborów do WRSS UŁ

This entry was posted on Friday, June 2nd, 2017 at 12:42 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann